ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์นุจรี บุรีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
ผู้ช่วยคณบดี
นางสาวรัชดาพร สุวรรณชาติ
หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายจิระพงษ์ เริกเขียว
นักวิชาการศึกษา
นายธนพล ผลจันทร์
นักวิชาการศึกษา

2,607 total views, 2 views today