ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.นุจรี บุรีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
ผู้ช่วยคณบดี
นางสาวรัชดาพร สุวรรณชาติ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์
หัวหน้างานสวัสดิการและบริการนักศึกษา
นายจิระพงษ์ เริกเขียว
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
นายธนพล ผลจันทร์
หัวหน้างานกีฬา

2,883 total views, 1 views today