NEWS

“คณบดีคณะสื่อสารฯ นำทีมผู้บริหารเข้าพบ ผอ.โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารคณะฯ เข้าพบผู้อำนวยการไพโรจน์ ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนกับโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ อีกทั้งยังมีการแนะนำหลักสูตรของคณะอีกด้วย ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร #คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #PRMCTRMUTP

Leave a Reply