NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ผสานความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิยช์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนกับโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โดยผู้อำนวยการจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นผู้ร่วมลงนาม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยการให้โอกาสนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพฯ
#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP
#www.mct.rmutp.ac.th