NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการแนะนำแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยรองคณบดีแต่ละฝ่าย อีกทั้งยังมีการแนะนำสาขา โดยตัวแทนอาจารย์แต่ละสาขา, แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา และสโมสรนักศึกษา รวมทั้งการตอบข้อซักถามที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา ณ ห้อง 1202 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP
#www.mct.rmutp.ac.th