NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมวิชาการพบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมวิชาการพบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา อีกทั้งยังมีกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงการนำนักศึกษาใหม่เยี่ยมชมส่วนงานและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ของคณะฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 1202 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP