NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามผสานความร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการ ธนบุรี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีกับสถานประกอบการ โดยนายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นผู้ร่วมลงนาม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน รวมถึงการให้โอกาสนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี อเวนิว กรุงเทพฯ #คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #MCTRMUTP