NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดอบรม “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 10 โดยมีผู้อำนวยการจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากคุณกัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “วิธีการค้นหาแนวคิด การกำหนด THEME/PLOT และการเขียนบทภาพยนตร์สั้น” และอาจารย์ชาญ เดชอัศวนง เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “ถอดรหัสความสำเร็จภาพยนตร์สั้นที่ชนะการประกวด To Be No.1 เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 250 คน จาก 35 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการณ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพฯ

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#MCTRMUTP