NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดอบรม “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 10 โดยมีอาจารย์สมยศ สิงหกำ รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากคุณกัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “วิธีการค้นหาแนวคิด การกำหนด THEME/PLOT และการเขียนบทภาพยนตร์สั้น” และร.ต.ต.สุทธิศักดิ์ มณเฑียรทอง ครูตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.ปทุมวัน เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อเข้าประกวด To Be No.1 เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#MCTRMUTP