NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร “ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มอบเข็มวิทยฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 180 ราย ในการฝึกซ้อมมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแลความเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้อง 1202 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ศูนย์เทเวศร์)

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#MCTRMUTP