NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดอบรม “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 อาจารย์อภิญญ์พัชร์ กุสิยารังสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 10 โดยมีอาจารย์ชุมพล แจ่มศรี อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ บรรยายหัวข้อ “วิธีการค้นหาแนวคิด การกำหนด THEME/PLOT และการเขียนบทภาพยนตร์สั้น” และ ร.ต.ต.สุทธิศักดิ์ มณเฑียรทอง ครูตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.ปทุมวัน บรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อเข้าประกวด To Be No.1 เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ฯ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพฯ
 
#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP