NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนกับวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยพระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษเป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมทั้งสนทนาธรรมร่วมกับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ว่าที่เจ้าอาวาสวัดไทย ลิเวอร์พูล การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านสหกิจศึกษา ด้านวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้อง Ad&Pr Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน