NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดอบรม “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 10 โดยมีอาจารย์นงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ บรรยายหัวข้อ “วิธีการค้นหาแนวคิด การกำหนด THEME/PLOT และการเขียนบทภาพยนตร์สั้น” และ ร.ต.ต.สุทธิศักดิ์ มณเฑียรทอง ครูตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.ปทุมวัน บรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อเข้าประกวด To Be No.1 เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ