NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ผสานความร่วมมือ MOU กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิยช์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมี ผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นผู้ร่วมเพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ
#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP
#www.mct.rmutp.ac.th