NEWS

คณะสื่อสารฯ เตรียมความพร้อม นศ.ปี 4 ก่อนออกสหกิจศึกษา

อาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจ (ระยะที่ 2) จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ “เปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล Change For Success”โดย คุณสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ และหัวข้อ “ปลุกพลังบวกในตัวคุณ” โดย คุณนันทยา เพ็ชรวัฒนา  ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษา สายงานการศึกษาและวิชาการ (Education & Academic Affairs) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#MCTRMUTP

#www.mct.rmutp.ac.th