คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

อาจารย์พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Tel. : 02-6653777 ต่อ 6841

อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Tel : 0 2665 3777 ต่อ 6841
อาจารย์ ดร. นิศากร ไพบูลย์สิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Tel : 0 2665 3777 ต่อ 6841
อาจารย์ดารณี ธัญญสิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
อาจารย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6841
อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6854
อาจารย์เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6841