NEWS

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด มอบรางวัลแก่นักศึกษา คณะสื่อสารฯ

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด นำทีมโดย เภสัชกร ธนัท พลอยดนัย Senior Brand Manager นายฉลาด สุดเฉลียว Assistant Marketing Manager นางสาวพรรษชล แก้วชิงดวง Marketing Executive ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รุ่น 55 ได้เข้ามามอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ MYDA-B และ Propoliz ให้กับนักศึกษาในรายวิชากลยุทธ์การสร้างสรรค์ และการผลิตงานประชาสัมพันธ์ ที่มีอาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา โดยนักศึกษาทุกกลุ่มต้องผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ชิ้นงาน ได้แก่ การผลิตวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ การผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ การคิดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของแบรนด์ที่รับผิดชอบ
ในวันนี้ (17 ตุลาคม 2562) บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้มามอบรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 แก่นักศึกษาทั้ง 2 ห้อง โดยกลุ่มผู้ชนะเลิศของผลิตภัณฑ์ MYDA-B ได้แก่ นายวัชรยุทธ บุญมี นายยศวริศ แซ่ล้อ นายอนุวัฒน์ กันจาด น.ส. ภรณ์ลดา บัวทอง และ น.ส.รัตนา เอี่ยมจรูญ และกลุ่มผู้ชนะเลิศของผลิตภัณฑ์ Propoliz Mouth Spray ได้แก่ น.ส. รุจิระ จันทร์หล่ำผล น.ส. จุฑามาศ ชีอยู่ น.ส. ม่านฟ้า วงษ์ถนอม และ น.ส. อนัญญา อิงคุทานนท์