NEWS

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา จากกองทุนการศึกษาพาณิชการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

📢📢ประกาศ...ประกาศ รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา จากกองทุนการศึกษาพาณิชการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

🚩 สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

🚩 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

🚩 สำหรับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

🔸 ดาวน์โหลดใบสมัคร

🔸 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา

 

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP
#www.mct.rmutp.ac.th