NEWS

ประกาศ แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำผ่านระบบออนไลน์

📢📢ประกาศ แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน!!! ประจำปีการศึกษา 2561📢📢

🚩ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบออนไลนืของ มทร.พระนคร ที่ http://job.rmutp.ac.th

🚩ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2562

🚩และให้บัณฑิตบันทึกภาพ หรือพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามส่งที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

🚩ทั้งนี้ มีเอกสารใบยืนยันการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 ฉบับ คือ

🔸ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

🔸ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำแล้ว)

 

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCT
#MCTRMUTP
#www.mct.rmutp.ac.th