NEWS

ผู้บริหารคณะสื่อสารฯ พบปะผู้บริหารโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารและทีมงานแนะแนว เข้าพบ อาจารย์สิทธิชัย ตันเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ และคณาจารย์โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน อีกทั้งยังมีการแนะนำหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply