ฝ่ายวางแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

0 - 2665 - 3777 ต่อ 6830

นางธนิยา กิตติรณกรกุล (เก๋)
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6818
นางสาวนฤมล

 

 - รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์

 - โครงการด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 - โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 - โครงการบริการวิชาการ

 - ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2558

 

 

 แผนยุทธศาสตร์

- ผังยุทธศาสตร์

- ผังยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2555

- (ร่าง) ผังยุทธศาสตร์ ปรับปรุง สิงหาคม 2556

- เป้าหมายของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปี 2555-2556 

 

แผนงานงบประมาณ

- จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

 - ปี 2556

- จัดสรรงบประมาณรายได้

- ปี 2556

-  แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ปี 2555

 - ปี 2556

ปี 2557

แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณ

- แบบเสนอของบประมาณแผ่นดิน/รายได้ (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม)

- แบบเสนอของบประมาณแผ่นดิน/รายได้ (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

- แบบเสนอของบปรมาณแผ่นดิน/รายได้ (โครงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

- แบบเสนอรายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณแผ่นดิน)

- แบบเสนอรายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณเงินรายได้)

 - แบบเสนอรายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (งบประมาณแผ่นดิน)

- แบบเสนอรายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (งบประมาณเงินรายได้)

คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

- แบบฟอร์มขอปรับการดำเนินโครงการ

- ของ ผอ.วันดี ช่วยประยูรวงศ์ 30 เมษายน 2555

- อัตราค่าใช้จ่ายในการขอตั้งงบประมาณโครงการ (มาตราประหยัด)

- ขั้นตอนการบริหารโครงการ

ประเมิณผลและติดตาม

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ

- แบบรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

- แบบรายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- แบบรายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบประเมินโครงการ     

- ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินโครงการ

- ตัวอย่างแบบฟอร์มติดตามโครงการ

- องค์ประกอบเล่มรายงานโครงการ

บริหารความเสี่ยง

- คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริหารโครงการฝึกอบรม

ปฏิทินโครงการฝึกอบรม

- ปฎิทินโครงการปี 2556

ติดต่อสอบถาม

- 0-2282-9009-15 ต่อ 6811,6818.