NEWS

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เข้าร่วมพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งถือเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ ที่นักศึกษาได้แสดงความเคารพครู อาจารย์ โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น และนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11 รวมทั้งมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คลิิ๊กดูภาพกิจกรรม