วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

อาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6865

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธิดา สายพรหม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6865
อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777
รองศาสตราจารย์ วิมลพรรณ อาภาเวท
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6009
อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6854