วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

อาจารย์กุลธิดา สายพรหม
เทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6793

อาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6865
อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777
รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6009
อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์ (ลาศึกษาต่อ)
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6854