NEWS

สื่อสารฯ ร่วมโครงการวันรพีรำลึก

สื่อสารฯ ร่วมโครงการวันรพีรำลึก

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการเรียน ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวในหมู่คณะฯ ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายภูริทัศ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี คลิิ๊กดูภาพกิจกรรม