NEWS

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน

สโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำนักศึกษา สร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมชุมชน โดยอาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมให้คำแนะนำและให้ความรู้ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนณ บ้านคลองโคนรีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราว เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558 คลิิ๊กดูภาพกิจกรรม