NEWS

งานสหกิจศึกษา ในหัวข้อ “ปากว่า มือถึง”

งานสหกิจศึกษา ในหัวข้อ “ปากว่า มือถึง”

[box style=”simple”] [/box] [box style=”simple”]

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่งานสหกิจศึกษา ในหัวข้อ “ปากว่า มือถึง” โดยวิทยากร คือ คุณรุจิกา ซาเหลา ผู้สื่อข่าว Nine Entertain เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย (4201) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

[/box]