คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล (ระยะที่ 2 )

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการRead the Rest…

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดอบรม “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพฯ

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ ปปส. และไทยเบฟ จัดอบรม “Create & Produce Short Film Workshop” แก่นักเรียนม.ปลายและเทียบเท่า

Posted Posted in NEWS

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการRead the Rest…