คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

นายธีรวัจน์  อุดมสินเจริญกิจอาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การศึกษา
- ปริญญาตรี: นศ.บ.สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาโท: นศ.ม.สื่อสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851
E-mail : theerawat.u@rmutp.ac.th, iamtheerawat@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- การถ่ายภาพ
- การสื่อสารมวลชน
- สื่อเด็กและเยาวชน
- สื่อการ์ตูน
- การโฆษณา
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2545-2547 ผู้สื่อข่าว สายการเมือง/ เลือกตั้ง บริษัท เนชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2544- 2545 เจ้าหน้าที่สายการตลาด บริษัทไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ. (2559). ไทยแลนด์ 4.0 และการตลาด 3.0 กับความอยู่รอดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) : 78-86.
อ.หนุ่ม"


< อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การศึกษา
- ปริญญาตรี: นศ.บ.การโฆษณา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี: ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท: นศ.ม.การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6800
Email : arttakarn.s@rmutp.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
- การสื่อสารการตลาด
- การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- สิ่งพิมพ์
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2542–2543 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายศิลป์ บริษัท แกแล็คซี่ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด
- พ.ศ. 2537–2540 ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์คู่แข่ง บริษัทคู่แข่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2535–2536 ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทแมเนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
- พ.ศ. 2534–2535 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์เนชั่น บริษัทเนชั่น พับลิชชิ่ง จำกัด
รางวัลที่ได้รับ
- รางวัล Excellent Paper Award 2015 บทความวิจัยภาษาอังกฤษ เรื่อง Corporate Social Responsibility to Sustainable Brand Building ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ในหัวข้อการจัดงานระดับชาติ “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” และในหัวข้อระดับนานาชาติ “Green Innovation for a Better Life” ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อำเภอเมืองเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานทางวิชาการ
- ติดตามผลงานได้ที่ https://scholar.google.co.th/citations?user=U_QCIJAAAAAJ&hl=th
อ.หนุ่ม"ผศ.อัญชุลี วงษ์บุญงาม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การศึกษา
- ปริญญาตรี: ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
- ปริญญาโท: นศ.ม.สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6850
E-mail : anchulee.y@rmutp.ac.th, pu.anchulee@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- การประชาสัมพันธ์
- ข่าว
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2546–2548 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- ณัฐภณ สุเมธอธิคม และอัญชุลี วงษ์บุญงาม. (2555). ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มทร.พระนคร. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. 6, 1 (มีนาคม) : 10-22.
- อัญชุลี วงษ์บุญงาม และดารณี ธัญญสิริ. (2555). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. 6, 2 (กันยายน) : 99-112.
นางสรัณยา  มังคละคุปต์อาจารย์สรัณยา มังคละคุปต์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การศึกษา
- ปริญญาตรี: บธ.บ.เลขานุการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาโท: นศ.ม.นิเทศศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6854
E-mail : saranya.m@rmutp.ac.th, saranya999@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- เทคนิคการนำเสนอ
- การจัดสัมมนา
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
-
นางสรัณยา  มังคละคุปต์อาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิขาการและวิจัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การศึกษา
- ปริญญาตรี: นศ.บ.วิชาเอก การประชาสัมพันธ์ วิชาโท ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท: ศศ.ม.สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาเอก: กำลังศึกษา ป.ร.ด. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
Email : apinyapat.k@rmutp.ac.th, anapinyapat@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- การประชาสัมพันธ์
- สิ่งพิมพ์
- การสื่อสารการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2552–2553 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- พ.ศ. 2546–2550 นักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. 2549–2552 พนักงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล
- พ.ศ. 2548–2549 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2 (ประชาสัมพันธ์) สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน
- พ.ศ. 2547–2548 ประสานงาน และหัวหน้าฝ่ายกราฟิก บริษัทแบรนด์เด็กซ์ จำกัด
- พ.ศ. 2546–2547 ผู้ช่วยบรรณาธิการ และเลขานุการประธานบริษัท
บริษัทวงศ์สว่างการพิมพ์ จำกัด
- พ.ศ. 2545–2546 เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ และเลขานุการบรรณาธิการบริหารบริษัทจีเซเว่น พับลิเคชั่น จำกัด
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- ติดตามผลงานได้ที่ https://rajamagala.academia.edu/ApinyapatKusiyarungsit หรือ https://goo.gl/u7kU1o
นายชาญ  เดชอัศวนงค์อาจารย์ชาญ เดชอัศวนง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การศึกษา
- ปริญญาตรี: ศศ.บ.สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท: บธ.ม.สื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาเอก: กำลังศึกษา ป.ร.ด. การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6850
E-mail : chan.d@rmutp.ac.th, j_yads@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
- การประชาสัมพันธ์
- สิ่งพิมพ์
- การสื่อสารการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2558 ที่ปรึกษา บริษัท Think out Co.,Ltd.ธุรกิจด้านสื่อสาร
- พ.ศ. 2558 ที่ปรึกษา เครือข่ายสื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย (TYMN)
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ และชาญ เดชอัศวนง. (2558). การนำเสนอภาพความเป็นท้องถิ่นผ่านสินค้าวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 16 กรกฎาคม 2558: หน้า 252-260
นางสาวจุติพร  ปริญโญกุลอาจารย์จุติพร ปริญโญกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(ลาศึกษาต่อ)

การศึกษา
ปริญญาตรี: ว.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท: นศ.ม.ประชาสัมพันธ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก: กำลังศึกษาต่อ นศ.ด. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851
E-mail : jutiporn.p@rmutp.ac.th, pook35@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
-
ประสบการณ์วิชาชีพ
- เมษายน2553 – กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ประกาศข่าว บริษัทลักษ์เรดิโอ คลื่น 98.5 Good FM อ่านสปอตโฆษณาวิทยุ
- สิงหาคม 2552 – มีนาคม 2553 นักประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทครีเอชั่นพลัส)
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
-
นางสาวจุติพร  ปริญโญกุลอาจารย์ ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การศึกษา
- ปริญญาตรี: วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
- ปริญญาโท: วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
- ปริญญาเอก: PhD in Media and Cultural Studies, University of Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, 2017
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851
E-mail : jhitsayarat.s@rmutp.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
- กลยุทธ์การกำหนดตำแหน่งตราสินค้าและการกำหนดบุคลิกตราสินค้า (Brand Positioning and Characteristic Strategy)
- การสร้างตราสินค้าและการประกอบสร้างเพศสภาวะ (Branding and Genders)
- การศึกษาการประกอบสร้างตราสินค้า (Critical Brand Representation studies)
- การศึกษาการประกอบสร้างความเป็นชาย (Critical Men and Masculinity Studies)
- วัฒนธรรมการบริโภคนิยม (Consumer Culture)
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- SIRIPAI, J., & HAYWOOD, C. (2017). '“Branding Men”: Exploring Men, Masculinity and Thai Alcohol Brands in East Asian Global Markets', in East Asian Men. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, pp. 143-161.