คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

นายธีรวัจน์  อุดมสินเจริญกิจอาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851
E-mail : iamtheerawat@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
ผศ.สุคี  ศิริวงศ์พากรผศ.สุคี ศิริวงศ์พากร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851
E-mail : sukee55@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
ผศ.สุคี  ศิริวงศ์พากร

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6009
E-mail :wimonphan.av@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
อ.หนุ่ม"


อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6800
Email : arttakarn@rmutp.ac.th
Website: http://mct.rmutp.ac.th
อ.หนุ่ม"ผศ.อัญชุลี วงษ์บุญงาม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6850
E-mail : pu.anchulee@gmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางสรัณยา  มังคละคุปต์อาจารย์สรัณยา มังคละคุปต์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6854
E-mail : saranya999@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางสาวอภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์อาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6863
Email : apinyapat.k@rmutp.ac.th, anapinyapat@gmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นายชาญ  เดชอัศวนงค์อาจารย์ชาญ เดชอัศวนง
หัวหน้างานแนะแนว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6850
E-mail : j_yads@yahoo.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางสาวจุติพร  ปริญโญกุลอาจารย์จุติพร ปริญโญกุล
หัวหน้างานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851
E-mail : pook35@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางสาวจุติพร  ปริญโญกุลอาจารย์ ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6851
Website: http://mct.rmutp.ac.th