คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

นางสาวกรรณิการ์  โต๊ะมีนาอาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

การศึกษา
- ปริญญาตรี: นศ.บ. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท: นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท: รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Tel. : 02-6653777 ต่อ 6841
E-mail : kannika.t@rmutp.ac.th, katoh0509@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- ผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียง
- วิทยากรด้านการรู้เท่าทันสื่อ
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2558 อนุกรรมการพัฒนาองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้จัดการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
- พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน วิทยากรสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน วิทยากรสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2551-2552 นักวิชาการอิสระ - บรรยาย ทำวิจัยและเป็นที่ปรึกษา
- พ.ศ. 2550-2551 ผู้เชียวชาญภาคภาษาไทยและผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุ CHINA RADIO INTERNATIONAL( CRI) ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- พ.ศ. 2547-2550 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานรายการและข่าว สถานีวิทยุจุฬา
- พ.ศ. 2541-2546 หัวหน้าแผนกรายการ สถานีวิทยุจุฬา
- พ.ศ. 2537-2540 หัวหน้างานควบคุมการออกอากาศ สถานีวิทยุจุฬา
- พ.ศ. 2532-2536 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถานีวิทยุจุฬาฯ
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
-
นางนิศากร  ไพบูลย์สินอาจารย์นิศากร ไพบูลย์สิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

การศึกษา
- ปริญญาตรี: ศศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท: นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tel : 0 2665 3777 ต่อ 6841
E-mail : nisakorn.p@rmutp.ac.th, nisakorn.pbs@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- ผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียง
ประสบการณ์วิชาชีพ
-
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- นิศากร ไพบูลย์สิน. (2561). การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : 22-29.
นายพงศ์กฤษฎิ์  พละเลิศอาจารย์พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ
หัวหน้างานพัสดุ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

การศึกษา
- ปริญญาตรี: ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาโท: ศศ.ม.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6854
E-mail : pongkit.p@rmutp.ac.th, palalert@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- การถ่ายภาพ
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ.2534–2549 ช่างภาพ กองประชาสัมพันธ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- พ.ศ.2533–2534 ช่างภาพ บริษัทไฮฟายเออร์ จำกัด ผลิตสไลต์มัลติวิชั่น
รางวัลที่ได้รับ
- พ.ศ. 2540 รางวัลประกวดภาพถ่าย ชนะเลิศรางวัลที่ 1 คนกับสิ่งแวดล้อม จัดโดย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
- พ.ศ. 2553 รางวัลประกวดถ่ายภาพ ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ชื่อภาพ “เวลาที่เหลืออยู่” ภายใต้หัวข้อ มอง “ความเหลื่อมล้ำ” ผ่านภาพ...ฉายความคิด จัดโดย UN (United Nations: สหประชาชาติ)
- พ.ศ. 2558 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากผลการวิจัยเรื่อง การนำเสนอภาพความเป็นท้องถิ่นผ่านสินค้าวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
ผลงานทางวิชาการ
- พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ และชาญ เดชอัศวนง. (2558). การนำเสนอภาพความเป็นท้องถิ่นผ่านสินค้าวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 16 กรกฎาคม 2558: หน้า 252-260
- พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ. (2556). บทบาทการใช้สื่อพื้นบ้านในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดเก้าห้อง อ. บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี. นำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา 2556 ในวันที่ 27–28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม.
นางดารณี  ธัญญสิริ
อาจารย์ดารณี ธัญญสิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

การศึกษา
- ปริญญาตรี: ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
- ปริญญาโท: ค.อ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท: ศ.ม. ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาเอก: กำลังศึกษาต่อ ป.ร.ด. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
E-mail : daranee.t@rmuctp.ac.th, daranee2514@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- ผู้ประกาศทางวิทยุโทรทัศน์
ประสบการณ์วิชาชีพ
-
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- ดารณี ธัญญสิริ. (2561). การศึกษาความต้องการข้อมูล รูปแบบ และเนื้อหาในการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย. ใน โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2561 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- รวีพร จรูญพันธ์เกษม, ดารณี ธัญญสิริ, น.ส.พรพิมล เสมเจริญ และณัฎฐกิตติ์ เจริญสุข. การพัฒนารูปแบบการสอนโดยอาศัยแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จำเสียงพูดและเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
20563-e1447300837947
อาจารย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

การศึกษา
- ปริญญาตรี: บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาบัณฑิต: ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท: ว.ม.การจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก: กำลังศึกษาต่อ Ph.D. Performance and Media Studies, Johannes Gutenberg, Mainz, University, Germany
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6841
E-mail : titipong.s@rmutp.ac.th, tg261@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- Gender and media studies
- Cultural studies
ประสบการณ์วิชาชีพ
-
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- ฉันทนา ปาปัดถา อรรถการ สัตยพาณิชย์ และทิติพงษ์ สุทธิรัตน์. (2560). การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี. 477-489.
นายเกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธอาจารย์เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

การศึกษา
- ปริญญาตรี: ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร
- ปริญญาโท: ว.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก: กำลังศึกษาต่อ ป.ร.ด. นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6841
E-mail : kraiengkai.p@rmutp.ac.th, jokejo@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- นักวิจารย์ภาพยนตร์
- วิทยุโทรทัศน์
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อสร้างการรับรู้เรื่อง "การรักษาความเป็นธรรมทางการค้า" กรมการค้าภายใน
- พ.ศ. 2557 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวดสารคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว "ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557" กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- พ.ศ. 2553–ปัจจุบัน นักเขียน/นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นิตยสารภาพยนตร์ Starpics
- พ.ศ. 2545 นักเขียน/นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นิตยสารภาพยนตร์ F Magazine
- พ.ศ. 2543 นักเขียน/นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นิตยสารภาพยนตร์ Movie Time
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ. (2555). การผลิตสื่อชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเว่ขะราว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. การประชุมวิชาการ นานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2555” : 397-401.
มาโนชอาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

การศึกษา
- ปริญญาตรี: ทล.บ.เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาโท: ว.ม.บริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6854
E-mail : manote_tv@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2554-2554 ช่างภาพ (ช่างภาพข่าวและรายการโทรทัศน์) บริษัทโซนิกซ์ยูธ 1999 จำกัด
- พ.ศ. 2551-2556 Creative รายการโทรทัศน์ บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- มาโนช รักไทยเจริญชีพ. (2560). พฤติกรรมการเปิดรับและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับชมโทรทัศน์ช่องข่าวในระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ 31 ฉบับที่ 98 (เมษายน–มิถุนายน, 2560) : 212-221.