คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

นางสาวกรรณิการ์  โต๊ะมีนาอาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
หัวหน้าวิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

Tel. : 02-6653777 ต่อ 6841
E-mail : katoh0509@gmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางนิศากร  ไพบูลย์สินอาจารย์นิศากร ไพบูลย์สิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

Tel : 0 2665 3777 ต่อ 6841
E-mail : nisakorn.pbs@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นายพงศ์กฤษฎิ์  พละเลิศอาจารย์พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ
หัวหน้างานพัสดุ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6854
E-mail : palalert@gmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางดารณี  ธัญญสิริ
อาจารย์ดารณี ธัญญสิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
E-mail : daranee.t@rmuctp.ac.th, daranee2514@gmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
20563-e1447300837947
อาจารย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6841
E-mail : tg261@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นายเกรียงไกร  พัฒนกุลโกเมธอาจารย์เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6841
E-mail : jokejo@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นายมาโนช  รักไทยเจริญชีพอาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6854
E-mail : manote_tv@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th