คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

นายณัฐภณ  สุเมธอธิคมอาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

การศึกษา
ปริญญาตรี: ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาโท: กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒประสานมิตร
Tel. : 0 2665 3777
E-mail : nattapon.s@rmutp.ac.th, tourtor@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- 3D Animation
- 2D Animation
- การตัดต่อภาพและเสียง
- การผลิตสื่อทางวิทยุโทรทัศน์
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2544–2546 ผู้กำกับรายการฝ่ายเทคนิค (Switcher) สถานีโทรทัศน์ทีทีวี
- พ.ศ. 2542–2544 นักวิชาการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- ฉันทนา ปาปัดถา ณัฐภณ สุเมธอธิคม และปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ. (ธันวาคม 2556). “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสารวิชาการสมาคมสถานอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.). ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 : 92-100.
- อัญชุลี วงษ์บุญงาม และณัฐภณ สุเมธอธิคม (2555). ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. 6, 1 (มีนาคม) : 10–22.
- Papattha, C. & Sumataticom, N. (June 2015). Media Exposure toward Social Responsibility of Students in Government Universities in Bangkok Metropolitan. Proceeding of The 5th Rajamangala University of Technology International Conference, 2014. : 359-365.
นางนุจรี  บุรีรัตน์อาจารย์นุจรี บุรีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

การศึกษา
- ปริญญาตรี: วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ปริญญาโท: วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาเอก: กำลังศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
E-mail : nuchjaree.b@rmutp.ac.th, nuchjaree_b@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- การออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
- การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2544 Webmaster สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2542–2543 Programmer บริษัทเค ยู เทเลคอม จำกัด
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ และนุจรี บุรีรัตน์. (2556). ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. 8, 1(มีนาคม 2557) : 164-176.
- กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ และนุจรี บุรีรัตน์. (2557). การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 6, 23–25 กรกฎาคม 2557 : 479.
- นฤศร มังกรศิลา และนุจรี บุรีรัตน์. (2561). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจอาหาร. วารสารจันทรเกษมสาร. ที่ 24 ฉบับที่ 46 (มกราคม – มิถุนายน 2561).
อ.หนุ่ม"อาจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

การศึกษา
- ปริญญาตรี: ศศ.บ. วิชาเอกวารสารศาสตร์สื่อประสม วิชาโทสื่อบูรณาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี: ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี
- ปริญญาโท: ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาเอก: ป.ร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
E-mail : chantana.p@rmutp.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
- การออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
- 2D Animation
- การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
- การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยแบบและพัฒนา (R&D) และการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน คอลัมนิสต์ นิตยสาร B-connect คอลัมน์ Consumer & Brand Survey
- พ.ศ. 2555-ปัจุจุบัน ที่ปรึกษาวิจัยทางการตลาด Most Admired Brand & Why We Buy บริษัท ไทยคูนแบรนด์เอจ โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน นักวิเคราะห์ข้อมูลอิสระ
รางวัลที่ได้รับ
- พ.ศ. 2553 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวด KM Blog จัดโดย ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- พ.ศ. 2558 รางวัล Excellent Paper Award 2015 บทความวิจัยภาษาอังกฤษ เรื่อง “Corporate Social Responsibility to Sustainable Brand Building” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ในหัวข้อการจัดงานระดับชาติ “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” และในหัวข้อระดับนานาชาติ “Green Innovation for a Better Life” ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อำเภอเมืองเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- พ.ศ. 2559 นักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2559
- พ.ศ. 2560 รางวัล Excellent Paper Award 2016 (ประเภทโปสเตอร์) บทความวิจัยเรื่อง “การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ในหัวข้อของงานระดับชาติ “ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” และระดับนานาชาติ “Creative Technology for All” ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ผลงานทางวิชาการ
- ติดตามผลงานได้ที่ https://rmutp.academia.edu/JeejeePapattha หรือ https://goo.gl/AsvxqP
ดร.วิชชพร  เทียบจัตุรัสอาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

การศึกษา
- ปริญญาตรี: วท.บ.จุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท: M.S.Business Information System and Education, Utah State University, U.S.A.
- ปริญญาเอก: Ph.D.Education, Massey University, New Zealand
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
E-mail : widchaporn.t@rmutp.ac.th, kunjeab2002@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- Online Learning Self-efficacy and Learner Control
- นักแปล และล่ามภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2548-2550 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ บริษัทเจนเนรัลคอมพิวเตอร์โซลูชั่น จำกัด
- พ.ศ. 2547-2548 Operation Support Manager ที่บริษัท IMC Communication จำกัด
- พ.ศ. 2545-2547 นักวิชาการ ในโครงการ OECD/PISA สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สสวท)
- พ.ศ. 2544-2545 นักแปล The Rubber Magazine นิตยสารสามภาษาของอุตสาหกรรมยาง
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- Jintanant Chaya Subhamitr and Widchaporn Taipjutorus. (2017). Social Media Threat in Thai Society : A Continuous Model Analysis. In ICHISS Proceedings The 9th International Conference on Humanities and Social Sciences, May 26th 2017, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand
- วิชชพร เทียบจัตุรัส. (2561). การพัฒนาหนังสือมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะและเชิงแสวงบุญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
นางสาวสุพินดา  สุวรรณศรีอาจารย์สุพินดา สุวรรณศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

การศึกษา
- ปริญญาตรี: อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท: Master of Design, Communication Design, Swinburne University, Melbourne Australia
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
E-mail : supinda.s@rmutp.ac.th, supindaka@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- 2D animation
- การวาดภาพและองค์ประกอบศิลป์
- กราฟิกและมัลติมีเดีย
ประสบการณ์วิชาชีพ
- กราฟิก ดีไซน์เนอร์อิสระ
- นักแปลและแผนกศิลปกรรม บริษัทเดอะบุ๊คส์เลิฟเวอร์ จำกัด (สิงหาคม 2545 – มีนาคม 2547)
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Aviva Decor (มีนาคม 2542 - มิถุนายน 2545)
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
-
นางสาวดลพร  ศรีฟ้าอาจารย์ดลพร ศรีฟ้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

การศึกษา
- ปริญญาตรี: ศป.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโท: ศศ.ม.สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาเอก: กำลังศึกษาต่อ ป.ร.ด.การออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
E-mail : donlaporn.sr@rmutp.ac.th, d.srifar@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- 3D Animation
- Graphic Designer
- กราฟิกและมัลติมีเดีย
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2555 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ให้กับสาขาวิชาออกแบบการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- พ.ศ. 2547-2553 Creative บริษัท Angel Magic จำกัด
- พ.ศ. 2545-2547 Graphic Designer การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รางวัลที่ได้รับ
-
ผลงานทางวิชาการ
- Donlaporn Srifar. (2018). 360 Virtual Reality Travel Media for Elderly. International Journal of Multimedia & its Applications (IJMA). Vol.10, No. 1/2/3, June 2018
- ดลพร ศรีฟ้า. (2561). โลกเสมือนจริงก่อให้เกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะ. วารสารวิชาการนิเทศสยามปริทัศน์. ปีที่ 17 ฉบับที่ 22
นางสาวรวีพร  จรูญพันธ์เกษมอาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

การศึกษา
- ปริญญาตรี: วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท: ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาเอก: กำลังศึกษา ป.ร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6865
E-mail : rawiphon.c@rmutp.ac.th, khawfang_1@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
- Game
- 2D animation
- กราฟิกและมัลติมีเดีย
ประสบการณ์วิชาชีพ
- พ.ศ. 2551–2556 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัลที่ได้รับ
- พ.ศ. 2557 รางวัล การนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบจับต้องในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจสู่นวัตกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
- พ.ศ. 2560 รางวัล Excellent สาขา Humanities, Social Sciences and Education การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยเรื่อง Development of Tangible Media calculations in number for Mathematics Learning in Grade I. ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ผลงานทางวิชาการ
- Charunphankasem , R. (2017). Development of Tangible Media calculations in number for mathematics Learning in Grade I. The 9th Rajamangala University of Technology National Conference The 8th Rajamangala University of Technology International Conference, August 7th - 9th , 2017 : 43-50.
- รวีพร จรูญพันธ์เกษม. (2560). กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- Rawiphon Charunphankaseam. (2018). Developing the Application for Learning Place Value. International Journal of Multimedia & its Applications (IJMA). Vol.10,No.1/2/3, June 2018