คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

นางนุจรี  บุรีรัตน์อาจารย์นุจรี บุรีรัตน์
หัวหน้าวิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
E-mail : nuchjaree_b@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นายณัฐภณ  สุเมธอธิคมอาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
E-mail : nattapon.s@rmutp.ac.th, tourtor@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
อ.หนุ่ม"อาจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6814
E-mail : chantana.p@rmutp.ac.th
Website: http://mct.rmutp.ac.th
ดร.วิชชพร  เทียบจัตุรัส


อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
E-mail : widchaporn.t@rmutp.ac.th, kunjeab2002@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางสาวสุพินดา  สุวรรณศรีอาจารย์สุพินดา สุวรรณศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
E-mail : supindaka@gmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางสาวดลพร  ศรีฟ้าอาจารย์ดลพร ศรีฟ้า
หัวหน้างานสหกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6871
E-mail : d.srifar@gmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางสาวรวีพร  จรูญพันธ์เกษมอาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา และหัวหน้างานหลักสูตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6865
E-mail : khawfang_1@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.thbac@yahoo.com