คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

นางนุจรี  บุรีรัตน์อาจารย์นุจรี บุรีรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
E-mail : nuchjaree_b@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นายณัฐภณ  สุเมธอธิคมอาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6820
E-mail : nattapon.s@rmutp.ac.th, tourtor@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
อ.หนุ่ม"อาจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6814
E-mail : chantana.p@rmutp.ac.th
Website: http://mct.rmutp.ac.th
ดร.วิชชพร  เทียบจัตุรัส


อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
E-mail : widchaporn.t@rmutp.ac.th, kunjeab2002@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางสาวดุริยางค์  คมขำอาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
E-mail : sor9726@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นายกวิทธิ์  ศรีสัมฤทธิ์อาจารย์ ดร.กวิทธ์ ศรีสัมฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
E-mail : kawit_s@hotmail.com
Website: http://blog.rmutp.ac.th/kawit.s/
นางสาวสุพินดา  สุวรรณศรีอาจารย์สุพินดา สุวรรณศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
E-mail : supindaka@gmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางสาวดลพร  ศรีฟ้าอาจารย์ดลพร ศรีฟ้า
หัวหน้างานสหกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6871
E-mail : d.srifar@gmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรีอาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6865
E-mail : henryabac@yahoo.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
นางสาวรวีพร  จรูญพันธ์เกษมอาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา และหัวหน้างานหลักสูตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6865
E-mail : khawfang_1@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
Mr.kelvin RagudoMr.Kelvin Ragudo
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6802
E-mail : kelvinragudo@yahoo.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th

8,273 total views, 2 views today