NEWS

“ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก”

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤษณ์ ผิวหอม ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รุ่นที่ 2) บรรยายให้แนวคิดในหัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษามีแนวคิด และเทคนิคในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อไป