NEWS

“ดีเจวัยทีน” สื่อสารมวลชน 2017

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการดีเจวัยทีน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้อง 1502 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ” โดยวิทยากรพิเศษ คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย จากรายการ Club Friday) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภทต่างๆ” ช่วงสุดท้ายของโครงการเป็นการฝึกฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

#PRMCTRMUTP