NEWS

บรรยายพิเศษ “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming)”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจาก คุณธีระพงศ์ จิโรจน์กุล มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อถ่ายทอดสดออนไลน์ ” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ในรายวิชาเทคโนโลยีการออกอากาศเพื่องานวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ณ ห้อง 1502 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน