ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6810
นางประทีป เมืองเผือก (จิ๋ม)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6812
นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ (นู)
หัวหน้างานการเงิน
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6802
นางสาวขนิษฐา บวรสุวรรณ (แหม่ม)
หัวหน้างานบุคลากร
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6803
นายวีระวัฒน์ อ้นฟัก (เอ)
หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6816
นางสาวพรทิวา อรุณโชติ (รุ้ง)
หัวหน้างานการบัญชี
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6813
นางสาวจิราพร เล็กประทุม (ปู)
งานการเงิน
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6813
นางสาววิไลพัน สว่าง (อ๊อฟ)
งานพัสดุ
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6812
นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ (หนึ่ง)
งานประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6870
นายประยงค์ ไชยสินธุ์ (ยงค์)
งานอาคารสถานที่
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6852

2,274 total views, 0 views today

Leave a Reply