ฝ่ายวางแผน (แบบฟอร์ม)

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
(แบบฟอร์ม) 
ผังยุทธศาสตร์ (คณะ) ใช้งบปี 59
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ จำแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ของคณะฯ (KPI คณบดี)
แผนกลยุทธ์ปฏิบัติงานประจำปี58
แผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558
1. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2558 - งานการงิน
2. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2558 - งานพัสดุ
3. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2558 - งานแผนงาน
4. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2558 - งานประกัน
5. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2558 - ฝ่ายวิชาการ
6. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2558 - งานกิจการนักศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558
1.แบบ. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2.แบบ. โครงการด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.แบบ. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.แบบ. สิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
5.แบบ. ครุภัณฑ์
การจัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ (ผอ.วันดี ช่วยประยูรวงศ์ ณ 30 เมษายน 2555)
อัตราค่าใช้จ่ายในการขอตั้งงบประมาณโครงการ (มาตรการประหยัด)
ขั้นตอนการบริหารโครงการ
ตัวอย่างแบบฟอร์มติดตามโครงการ(Word)
ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินโครงการ(Excel)
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
1. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการด้านการให้บริการวิชาการ
2. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบรูปเล่มรายงานโครงการ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

1,233 total views, 1 views today