ฝ่ายวางแผน

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
นางธนิยา กิตติรณกรกุล (เก๋)
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6818
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
นางสาวนฤมล
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

 

 – รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์

 – โครงการด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 – โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 – โครงการบริการวิชาการ

 – ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2558

 

 

 แผนยุทธศาสตร์

     – ผังยุทธศาสตร์

           – ผังยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2555

– (ร่าง) ผังยุทธศาสตร์ ปรับปรุง สิงหาคม 2556

– เป้าหมายของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปี 2555-2556 

 

แผนงานงบประมาณ

– จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

 – ปี 2556

– จัดสรรงบประมาณรายได้

 ปี 2556

–  แผนปฏิบัติราชการประจำปี

– ปี 2555

 – ปี 2556

– ปี 2557

– แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณ

– แบบเสนอของบประมาณแผ่นดิน/รายได้ (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม)

– แบบเสนอของบประมาณแผ่นดิน/รายได้ (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

 แบบเสนอของบปรมาณแผ่นดิน/รายได้ (โครงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

           – แบบเสนอรายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณแผ่นดิน)

           – แบบเสนอรายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณเงินรายได้)

           – แบบเสนอรายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (งบประมาณแผ่นดิน)

           – แบบเสนอรายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (งบประมาณเงินรายได้)

– คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

           – แบบฟอร์มขอปรับการดำเนินโครงการ

– ของ ผอ.วันดี ช่วยประยูรวงศ์ 30 เมษายน 2555

– อัตราค่าใช้จ่ายในการขอตั้งงบประมาณโครงการ (มาตราประหยัด)

            – ขั้นตอนการบริหารโครงการ

  ประเมิณผลและติดตาม

           – แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ

 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

   – แบบรายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

– แบบรายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– แบบประเมินโครงการ     

– ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินโครงการ

– ตัวอย่างแบบฟอร์มติดตามโครงการ

   – องค์ประกอบเล่มรายงานโครงการ

  บริหารความเสี่ยง

     – คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  บริหารโครงการฝึกอบรม

  ปฏิทินโครงการฝึกอบรม

– ปฎิทินโครงการปี 2556

ติดต่อสอบถาม

– 0-2282-9009-15 ต่อ 6811,6818.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

2,402 total views, 1 views today

Leave a Reply