คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานวิจัย

HEADงานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

–  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ มทร.พระนคร กิจกรรมที่

– ขอเชิญร่วมการแข่งขันและการอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
– ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมนักวิจัย
– ข่าวประชาสัมพันธ์ขอให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
– ด่วนที่สุด!!! ติดตามรายงานความก้าวหน้า

ภาพข่าวและกิจกรรม

________________________________________________________________________________________________________________________

    – โครงการพัฒนานักวิจัย เน้นการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน   

>อาจารย์และนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กิจกรรมวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

วันที่ 19 และ 22-23 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

    –  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยที่มีศักยภาพ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยชุมชนต้นแบบ  

>อาจารย์และนักวิจัย จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยที่มีศักยภาพ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยชุมชนต้นแบบ ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ณ บ้านทิพย์สวนทอง ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร  ขอบคุณภาพจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

    –  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย  

>จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการdata:text/mce-internal,พัฒนาข้อเสนอการวิจัย  ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อชี้แจงการเสนอของบประมาณและพิจารณาแนวทาง (ร่าง) หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร

 
ขอบคุณภาพจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร

________________________________________________________________________________________________________________________

 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ผังยุทธศาสตร์

– ผังยุทธศาสตร์-57

 

 

ทุนวิจัย

–   เปิดรับข้อเสนอการวิจัย (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

–   ทุนโครงการปริญญาเอก

แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย

 

– ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014‏

– การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการมทร.
– ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ วารสารวิชาร ราชภัฎกาญจนบุรี
 เชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต
– เชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเกษมบัณฑิต
– ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับอาจารย์

– สำหรับนักศึกษา

  • แบบฟอร์ม 1
  • แบบฟอร์ม 2
  • แบบฟอร์ม 3

ข้อมูลนักวิจัย

– นักวิจัยคนที่ 1
– นักวิจัยคนที่ 2
– นักวิจัยคนที่ 3

หน่วยงานอื่นๆ

– สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
– สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
– สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

จรรยาบรรณนักวิจัย

– จรรยาบรรณนักวิจัย

 

 

2,198 total views, 6 views today

Leave a Reply

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor