มทร. พระนครต้อนรับ ผู้แทนจาก Art Institutes System of Schools

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. Scott P. Steiger จาก The Art Institutes System of Schools – USA and Canada ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซึ่งเดินทางมาเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและผู้บริหารคณะร่วมต้อนรับ

โดยในการเจรจาครั้งนี้ได้มีการตกลงจะลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันเช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูป แบบ credit transfer และการส่งนักศึกษาของ Ai มาเรียนด้านต่างๆที่เป็นจุดเด่นของ มทร. พระนคร รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากร

การต้อนรับครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง AD & PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน