NEWS

“ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยนะ…ออเจ้า”

วันที่ 11 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยนะ…ออเจ้า” ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยกิจกรรมมีการรณรงค์ให้แต่งไทย นุ่งซิ่น สไตล์ “บุพเพสันนิวาส”คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประกอบไปด้วย นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นางปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนายณัฐภณ สุเมธอธิคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 #PRMCTRMUTP