NEWS

วันรพีรำลึก 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันรพีรำลึก โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนสักการะพระภูมิ และศาลพระรูปพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และวางพวงมาลาถวายสักการะ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีกิจกรรมมีการนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ และพิธีบรวงสรวงพร้อมเครื่องสักการะ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และอาจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
#PRMCTRMUTP 

Cr. น้องบุ้ง