คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

วิจัยและพัฒนา

<
>

3,186 total views, 0 views today

<
>

index

ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทุนวิจัย

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย “12-5-60 ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยนิด้า”

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์ “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมส่งผลกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์วิศวกรรม ครั้งที่ 2

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารงานกิจกรรม

สวพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสอบการลักลอกผลงานวิจัย/วิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสอบการลักลอกผลงานวิจัย/วิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 .........

มทร.พระนคร เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ทำงานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ให้สามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้วยโปรแกรม Zotero

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง (Reference) ด้วยโปรแกรม Zotero ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2559 .....

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTIC)

สารสนเทศและงานวิจัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับอาจารย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

หน่วยงานอื่นๆ

- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารงานกิจกรรม