วิจัยและพัฒนา

<
>

1,065 total views, 3 views today

<
>

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารงานกิจกรรม

สวพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสอบการลักลอกผลงานวิจัย/วิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสอบการลักลอกผลงานวิจัย/วิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 .........

มทร.พระนคร เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ทำงานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ให้สามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้วยโปรแกรม Zotero

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง (Reference) ด้วยโปรแกรม Zotero ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2559 .....

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTIC)

สารสนเทศและงานวิจัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับอาจารย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

หน่วยงานอื่นๆ

- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ