NEWS

วิชาการพบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

Posted

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดงานวิชาการพบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงข้อปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการวางแนวทางการศึกษาระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา รุ่นพี่ คณาจารย์ และสถาบันการศึกษา โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำผู้บริหารของคณะ อาจารย์ประจำสาขา และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษจากหัวหน้างานสายสนับสนุนด้านต่างๆ จากนั้นรุ่นพี่นักศึกษาในคณะฯ พานักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำความรู้จักและตอบข้อซักถาม พร้อมกับพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และพาการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน