วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

กุลธิดา  สายพรหมอาจารย์กุลธิดา สายพรหม
หัวหน้าวิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6864
E-mail :
Website: http://mct.rmutp.ac.th
เณริศา  ชัยศุภมงคลลาภ

อาจารย์ เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6814
E-mail : -
Website: http://mct.rmutp.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)
นางสาวดุริยางค์  คมขำอาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6830
E-mail : sor9726@hotmail.com
Website: http://mct.rmutp.ac.th
เกษม  เขมพุฒิเรืองศรี

อาจารย์ เกษม เขมพุฒิเรืองศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

Tel. : 0 2665 3777 ต่อ 6814
E-mail : chantana.p@rmutp.ac.th
Website: http://mct.rmutp.ac.th