NEWS

สื่อสารฯ เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนสันติราษฎ์วิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียน MOU กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยนายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Ad & PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้มีการนำชมบรรยากาศในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให้การต้อนรับและนำชมในครั้งนี้ เพื่อเป็นให้คณะครู และนักเรียนได้เห็นถึงบรรยากาศการเรียนการสอน และได้เรียนรู้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ

#PRMCTRMUTP