NEWS

“เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา”

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสหกิจศึกษา โดย ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ณ ห้อง 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  #PRMCTRMUTP

Leave a Reply