NEWS

เตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะที่ 3 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Ad & PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน และ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ในการอบรม และการฝึกปฏิบัติการและติดตามผลการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในครั้งนี้

#PRMCTRMUTP