NEWS

“เพชรราชมงคลพระนคร”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาโครงการ “เพชรราชมงคลพระนคร” ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศจีน ใน 2 เมือง (2 กลุ่ม) คือ หนานหนิง และ คุนหมิง ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาในการก้าวขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ“เพชรราชมงคลพระนคร” ทุกปี ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาจากคณะฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย และนางสาวณัฏฐา ทุมนิมิตร นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศจีน ในกลุ่มคุนหมิง และนางสาวก่องกนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศจีน ในกลุ่มหนานหนิง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวความรู้สึกต่อโครงการ “เพชรราชมงคลพระนคร” ว่า …”มั่นใจว่า กิจกรรมนี้ จะสามารถสร้างขวัญและกำลังใจ ประการสำคัญ คือ สามารถสร้างกลุ่มผู้นำนักศึกษา ที่จะนำความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ทุกด้านที่ได้รับ มาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคณะ และพัฒนามหาวิทยาลัย ในลำดับต่อไป”

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#PRMCTRMUTP