NEWS

โครงการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่7

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสื่อสารมวลชน ได้แก่ คุณบัณฑิต ทองดี คุณรุ่งฟ้า พันธุ์พยัคฆ์ คุณสมภพ สุนทราวิรัตน์ คุณพิริยะ ทองสอน และคุณเสรี พงศ์นิธิ เมื่อศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องR203 อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)