“ล้อมวงสนทนาปัญหาสหกิจฯ”

“ล้อมวงสนทนาปัญหาสหกิจฯ”

งานการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในด้านการจัดการเรียนการสอนภายในคณะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ล้อมวงสนทนาปัญหาสหกิจฯ” เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง Advertising & Public Relations Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

899 total views, 4 views today