NEWS

โครงการอบรมกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Posted on

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (สำหรับกลุ่มอาจารย์ผู้สอนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคเทคนิคศึกษา และมัธยมศึกษา) ณ ห้องประชุม 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

NEWS

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4 สาขาวิชา

Posted on

เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม Ad & PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)