tobeno1

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 8

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ความสามารถแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ในการสะท้อนความคิดของเด็กเยาวชนเกี่ยวกับ ยาเสพติด จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 8 พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 20,000 บาท และใบประกาศนียบัตร หมดเขตรับผลงานวันที่ 29 ธันวาคม 2560  ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  http://mct.rmutp.ac.th/tobeno1/

!!! ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 นี้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Create & Produce Short Film Workshop” โดยวิทยากรสุดยอดผู้กำกับแถวหน้าของเมืองไทย   ทั้งนี้ยังจะได้รับความรู้เพิ่มเติม หัวข้อ “สร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันและต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สสส.ที่จะมาให้ความรู้ และวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างถูกต้อง สำหรับน้องๆที่สนใจเข้ามาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่  http://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress/ http://mct.rmutp.ac.th/tobeno1/    หรือโทร. 02-665-3777 ต่อ 6870-1